Biểu phí giao dịch

Biểu phí giao dịch

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ: 

TT Loại giao dịch Mức phí giao dịch Ghi chú
I Tài khoản giao dịch Miễn phí  
 1 Mở tài khoản giao dịch Không yêu cầu  
 2  Số dư tiền gửi để duy trì tài khoản giao dịch    
 II Phí giao dịch chứng khoáng    
Giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ 0.225%

  Tính trên giá trị giao dịch 

Giao dịch trái phiếu 0.15%
Giao dịch OTC   0.2%
 III Hỗ trợ giao dịch chứng khoán     
 1 Dịch vụ ứng trước     
  - Phí tối thiểu   20,000đ đối với 1 HĐ 
  - Lãi ứng trước  0.045% / ngày  
Dịch vụ cho vay ký quỹ    
  - Phí lập hợp đồng  100,000đ đối với HĐ mới 
   - Lãi suất  0.050% / ngày  
Phí chuyển khoản chứng khoán  100,000đ Tính trên 1 YC 
Phí dịch vụ SMS  8,800đ  1 TK / 1 tháng
Phí lưu ký  

Theo Quy định của VSD