Company list

ECI Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục
Details

Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tiền thân là Trung tâm Bản đồ giáo khoa, trực thuộc Tổng công ty Cơ sở vật chất và thiết bị - Bộ Giáo dục, được thành lập tháng 5 năm 1989. Ngành nghề kinh doanh: biên soạn, in và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục; sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục phục vụ giảng dạy, học tập cho các ngành học, bậc học; sản xuất và kinh doanh thiết bị dạy nghề, văn phòng phẩm...

 • Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục tiền thân là Trung tâm Bản đồ giáo khoa, trực thuộc Tổng công ty Cơ sở vật chất và thiết bị - Bộ Giáo dục, được thành lập tháng 5 năm 1989 với 08 cán bộ, nhân viên, làm nhiệm vụ chủ yếu là nghiên cứu khoa học, lấy thu bù chi.
 • Năm 1996, Trung tâm Bản đồ giáo khoa được chuyển thành Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục thuộc Nhà xuất bản Giáo dục, phát triển sản xuất và cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời bản đồ, tranh ảnh giáo khoa, atlat, tập bản đồ phục vụ giáo viên và học sinh trong cả nước.
 • Năm 2003 Trung tâm Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục được chuyển đổi thành Công ty Bản đồ - Tranh ảnh giáo khoa thuộc Công ty mẹ Nhà xuất bản Giáo dục.
 • Ngày 02 tháng 01 năm 2007, Công ty đã chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục với mức vốn điều lệ là 3.400.000.000 đồng (Ba tỷ bốn trăm triệu đồng).
 • Được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông Công ty theo quyết định số 01/NĐ-ĐHĐCĐ-2007 ngày 28/03/2008, Công ty đã tiến hành tăng vốn từ 3.400.000.000 đồng lên 18.600.000.000 đồng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh.
 • Công ty cổ phần Bản và Tranh ảnh giáo dục được chấp thuận niêm yết cổ phiếu phổ thông tạ i Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quyết định số 211/Q Đ-TTGDHN ngày 25/5/2009 của Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán ECI. Ngày chính thức giao dịch của cổ phiếu là 16/6/2009.
 • Biên soạn, in và phát hành bản đồ, tranh ảnh giáo dục, sách giáo dục, băng đĩa CD-ROM giáo dục, sách điện tử
 • Sản xuất và kinh doanh thiết bị giáo dục phục vụ việc giảng dạy, học tập cho các ngành học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại hoc) và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội (trừ loại nhà nước cấm)
 • Kinh doanh các xuất bản phẩm được phép lưu hành (trừ loại nhà nước cấm)
 • Sản xuất và kinh doanh thiết bị dạy nghề, thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất thiết bị giáo dục
 • Thiết kế, tạo mẫu chế bản điện tử các sản phẩm trong lĩnh vực giáo dục (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)
 • Kinh doanh thiết bị điện tử, tin học phục vụ dạy và học trong nhà trường
 • Kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị ngành in
 • Môi giới thương mại và quảng cáo thương mại.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Ngô Trọng Vinh Ông Ngô Trọng Vinh 55 Từ ngày 18 tháng 06 năm 2014 đến ngày 16 tháng 04 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Nam Phóng Ông Nguyễn Nam Phóng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Đặng Thị Như Bà Đặng Thị Như 42 Từ 10/1999-11/2008: Kê toán trưởng Trung tâm Bản đồ và tramnh ảnh giáo dục sau c...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Bà Nguyễn Thị Hồng Loan 55 Từ tháng 04 năm 2016 đến nay : Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bản đồ và T...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trọng Hà Ông Nguyễn Trọng Hà 50 Từ ngày 02 tháng 03 năm 2014 đến ngày 12 tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Bà Nguyễn Thị Hồng Loan 55 Từ tháng 04 năm 2016 đến nay : Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bản đồ và T...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Cao Văn Dũng Ông Cao Văn Dũng  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Đặng Thị Như Bà Đặng Thị Như 42 Từ 10/1999-11/2008: Kê toán trưởng Trung tâm Bản đồ và tramnh ảnh giáo dục sau c...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Trà Giang Bà Nguyễn Thị Trà Giang  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh Bà Nguyễn Tuyết Quỳnh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News