Company list

CAG Công ty Cổ phần Cảng An Giang
Details

Cảng Mỹ Thới An Giang là DNNN trực thuộc tỉnh An Giang được thành lập theo Quyết định số 615/QĐ.UB ngày 31/12/1992 của UBND tỉnh An Giang vào năm 1992 với vốn điều lệ ban đầu là 4.265.000.000 đồng. Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty Nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giai đoạn 2008-2010, Chính thức chuyển thành Công ty Cổ Phần Cảng An Giang kể từ ngày 01/4/2011 với vốn điều lệ là 138 tỷ.

 • Công ty Cổ phần Cảng An Giang tiền thân là Cảng Mỹ Thới An Giang - một doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trên lĩnh vực cảng biển, được thành lập theo quyết định số 138/QĐ.UB.TC ngày 05 tháng 04 năm 1985 cùa ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang;
 • Ngày 29/03/2011, Cảng Mỹ Thới An Giang chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Cảng An Giang theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1600125108 do Sờ Kế hoạch Đầu tư Tỉnh An Giang cấp với vốn điều lệ là 138 tỷ đồng, trong đó ủy ban nhàn dân tỉnh An Giang nắm giữ 52,98% vốn điều lệ;
 • Ngày 22/12/2015’ Ủy ban nhân dân tinh An Giang chính thức chuyển giao vốn Nhà nước nắm giữ tại CTCP Cảng An Giang về Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC);
 • Hiện nay, Công ty cổ phần Cảng An Giang quản lý Cảng Mỹ Thói (là cảng biển Quốc tế thuộc Nhóm cảng sổ 6 của Hệ thống Cảng Biển Việt Nam) và Cảng thuỷ nội địa Binh Long. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và sự tín nhiệm của quý khách hàng Cảng ngày một phát triển vả vưon tới là càng đầu mối trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long. Song, bên cạnh đó thực hiện Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thù tưởng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đán năm 2030, Cảng Mỹ Thái thực hiện dự án mờ rộng cảng với quy mô 3,9ha, đồng thời xây dựng mới cầu cảng tiếp nhận tàu 10.000DWT
 • Hoạt động kinh doanh kho bãi;
 • Dịch vụ xếp dỡ và giao nhận hàng hóa;
 • Dịch vụ bốc xếp và vận chuyển Container bằng đường bộ;
 • Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển đường thủy;
 • Dịch vụ cung ứng và sửa chữa tàu biển;
 • Đại lý vận tải;
 • Đại lý xăng dầu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Việt Thành Ông Lê Việt Thành 49 Từ ngày 30 tháng 08 năm 2012 đến ngày 15 tháng 07 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Bùi Thành Hiệp Ông Bùi Thành Hiệp 52 Năm 1996 - 1998: Trường phòng Dịch vụ tổng hợp Càng Mỹ Thới An Giang - Năm 1998 ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Văn Cam Ông Trần Văn Cam 48 Năm 2005 - 2007: Đội trường đội Kiểm đếm giao nhận hàng hóa kho hàng Cảng Mỹ Thớ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Việt Hùng Ông Nguyễn Việt Hùng 67 Năm 1969 - 1972: Chiến sĩ tình đội An Giang - Năm 1972 - 1975: Trường học sinh ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quốc Bảo Ông Nguyễn Quốc Bảo 41 Tháng 12/2010 - nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hùng Anh - Tháng 0...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Văn Phúc Ông Lê Văn Phúc 65 Tháng 08/2006 — nay: Trưởng văn phòng Văn phòng Luật sư Lê Văn Phúc - Tháng 04/2...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Tấn Phong Ông Trần Tấn Phong 43 Năm 2004 - 2007: Phó phòng Kỹ thuật Vật tư Cảng Mỹ Thới An Giang - Năm 2007 - 20...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Bùi Thành Hiệp Ông Bùi Thành Hiệp 52 Năm 1996 - 1998: Trường phòng Dịch vụ tổng hợp Càng Mỹ Thới An Giang - Năm 1998 ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Văn Cam Ông Trần Văn Cam 48 Năm 2005 - 2007: Đội trường đội Kiểm đếm giao nhận hàng hóa kho hàng Cảng Mỹ Thớ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Trần Tấn Phong Ông Trần Tấn Phong 43 Năm 2004 - 2007: Phó phòng Kỹ thuật Vật tư Cảng Mỹ Thới An Giang - Năm 2007 - 20...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Nguyễn Văn Cơ Ông Nguyễn Văn Cơ 51 Từ 04/2001 đến 09/2003: Đội trưởng Đội cung ứng dịch vụ tàu biển Cảng Mỹ Thới - ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Bạch Mai Bà Nguyễn Thị Bạch Mai 55 Năm 1993 - 1994: Phó Phòng Kể toán Cảng Mỹ Thới - Năm 1994 - 2001: Ke toán trưởn...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Thúy Hạnh Bà Trần Thị Thúy Hạnh 36 Năm 2006-2012: Nhân viên phòng Kế hoạch CTCP Cảng An Giang - Tháng 04/2012 — nay...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Thu Trà Bà Trần Thị Thu Trà 38 Tháng 4/2004 đến 12/2006: Chuyên viên tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam - T...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News