Company list

CDN Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng
Details

Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 25/07/2014. Ngành nghề kinh doanh: bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển và cảng sông; hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; đại lý tàu biển, vận tải đường biển; kinh doanh dịch vụ cảng, bến cảng...

 • Ngày 19/01/1976 Cảng Đà Nẵng được Bộ Giao thông Vận tải giao Cục đường biển trực tiếp quản lý tại Quyết định số 222-QĐ/TC  
 • Ngày 15/6/1993 Thực hiện Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định số 1163/QĐ-TCLĐ thành lập doanh nghiệp Nhà nước Cảng Đà Nẵng trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 08/5/1998 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 91/1998/QĐ-TTg chuyển Cảng Đà Nẵng
 • làm thành viên của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 12/10/2007 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 3089/QĐ- BGTVT về việc chuyển Cảng Đà Nẵng - Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty TNHH Một thành viên Cảng Đà Nẵng.  
 • Ngày 01/4/2008 Cảng Đà Nẵng hoàn thành các thủ tục chuyển đổi và đăng ký kinh doanh, chính thức hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.  
 • Ngày 06/5/2014 Tổng công ty hàng hải Việt Nam có quyết định số 216/QĐ-HHVN ngày 6/5/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng thành Công ty cổ phần.  
 • Ngày 11/06/2014 Công ty  TNHH MTV Cảng Đà Nẵng tổ chức bán đấu giá cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Giá đấu thành công bình quân là 11.401 đồng/cổ phần. Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá: 1.633.600 cổ phần.
 • Ngày 24/7/2014  Cảng Đà Nẵng tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần.
 • Ngày 24/11/2014  Công ty Cổ phần  Cảng Đà Nẵng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào danh sách công ty đại chúng.
 • Ngày 19/06/2015  Công ty Cổ phần  Cảng Đà Nẵng được Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu.

 

 • Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển và cảng sông; 
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; 
 • Đại lý tàu biển, vận tải đường biển; kinh doanh dịch vụ cảng, bến cảng; 
 • Hỗ trợ, lai dắt hỗ trợ tàu biển;vận chuyển, bảo quản; kiểm đếm và giao nhận hàng hóa; 
 • Dịch vụ Logistics; kinh doanh vận tải đa phương thức; 
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan, kho đông lạnh, kho khác;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;  
 • Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; 
 • Bán lẻ hàng hóa trong các cửa hàng chuyên doanh; Sử chữa máy móc, thiết bị; 
 • Xây dựng nhà; các công trình kỹ thuật dân dụng khác; 
 • Đầu tư xây dựng và kinh doanh cho thuê văn phòng, bất động sản; 
 • Cho thuê xe có động cơ;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên HĐQT Ông Phan Bảo Lộc Ông Phan Bảo Lộc 37
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lương Đình Minh Ông Lương Đình Minh 48 Từ tháng 04 năm 2014 đến ngày 03 tháng 06 năm 2016 : Thành viên HĐQT CTCP Vinali...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Tuấn Hải Ông Trần Tuấn Hải 47
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Sia Ông Nguyễn Hữu Sia 60 Từ năm 2012 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Quảng Đức Ông Lê Quảng Đức 52 Từ tháng 08 năm 2011 đến 15/06/2017 : Thành viên BKS CTCP Vinalines Logistics - ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Lê Tuấn Ông Trần Lê Tuấn  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Sia Ông Nguyễn Hữu Sia 60 Từ năm 2012 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Logistic Cảng Đà Nẵng
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Quảng Đức Ông Lê Quảng Đức 52 Từ tháng 08 năm 2011 đến 15/06/2017 : Thành viên BKS CTCP Vinalines Logistics - ...
Chi tiết...
Trưởng phòng Tài chính- Kế toán Ông Nguyễn Ngọc Tâm Ông Nguyễn Ngọc Tâm 43
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Phan Thị Nhị Hà Bà Phan Thị Nhị Hà  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Kiều Oanh Bà Trần Thị Kiều Oanh 43 Từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 06 năm 2014 : Chuyên viên Ban Tổ chức Tiền lương ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Duy Dương Ông Lê Duy Dương 40 1/2000 - 8/2002: Cán bộ Ban Tổ chức Tiền lương - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News