Company list

DXP Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
Details

Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tiền thân là xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá, là đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng, được thành lập theo quyết định số 334/TCCB-LĐ ngày 28/06/1995 của cục Hàng hải Việt Nam. Ngày 19/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 1372/QĐ-TTg, quyết định việc chuyển Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá.

 • Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá tiền thân là xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá, là đơn vị trực thuộc Cảng Hải Phòng, được thành lập theo Quyết định số 334/TCCB-LĐ ngày 28/06/1995 của Cục Hàng Hải Việt Nam.
 • Ngày 19/10/2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1372/QĐ-TTg, quyết định việc chuyển Xí nghiệp Xếp dỡ Đoạn Xá thành Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá với vốn điều lệ là 35.000.000.000 đồng trong đó Vốn nhà nước là 17.850.000.000 đồng chiếm 51%.
 • Công ty tăng từ 35 tỷ đồng ngày 01/11/2001 lên 54,5 tỷ đồng ngày 31/12/2006 (bao gồm cả lợi nhuận chưa phân phối).
 • Ngày 12 tháng 12 năm 2005, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chứng nhận: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 12/12/2005 với mã chứng khoán là DXP.
 • Ngày 13 tháng 11 năm 2006, Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước chứng nhận: Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 13/11/2006. Ngày giao dịch đầu tiên tại TTGDCK TP Hồ Chí Minh là ngày 11/12/2006.
 • Ngày 25 tháng 12 năm 2007, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ lên 52.500.000.000 đồng từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế năm 2007 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 11 năm 2007, trong đó Vốn nhà nước là 26.775.000.000 đồng chiếm 51%. Ngày 25/01/2008 cổ phiếu phát hành thêm được chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
 • Ngày 21 tháng 05 năm 2009, Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội chứng nhận: Công ty Cổ phần Cản Đoạn Xá được niêm yết cổ phiếu phổ thông tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 21/05/2009. Ngày giao dịch đầu tiên tại Sở GDCK Hà Nội là ngày 08/06/2009
 • Ngày 16 tháng 05 năm 2011, Công ty phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 từ quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ từ 52.500.000.000 đồng lên 78.749.720.000 đồng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ngày 18 tháng 03 năm 2011. Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 06/09/2011.
 • Tháng 1 năm 2013, Công ty đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua do đã có thành tích xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải năm 2012.
 • Tháng 1 năm 2014, Công ty được tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải theo quyết định số 47/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 • Tháng 5 năm 2015, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã thoái vốn và không còn là cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá.
 • Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá tại Cảng biển
 • Kinh doanh kho bãi
 • Vận tải và dịch vụ vận tải thủy, bộ
 • Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
 • Đại lý hàng hải
 • Dịch vụ lai dắt, hỗ trợ tàu biển
 • Dịch vụ logictics
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Hoàng Văn Quang Ông Hoàng Văn Quang 47
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Trần Việt Hùng Ông Trần Việt Hùng 47 1994-2001: Phó trưởng phòng - Công ty xây lắp thương mại Hải Phòng 2002-nay: Phó...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Đào Ông Nguyễn Ngọc Đào 65 Cố vấn pháp luật và đầu tư tập đoàn GIMPEX Ấn Độ
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Mai Thị Yên Thế Bà Mai Thị Yên Thế 52 Từ năm 2001 đến ngày 22 tháng 03 năm 2008 : Kế toán trưởng CTCP Cảng Đoạn Xá
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Phạm Quang Tuấn Ông Phạm Quang Tuấn 48 Đến ngày 21 tháng 04 năm 2018 : Thành viên BKS Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Trần Việt Hùng Ông Trần Việt Hùng 47 1994-2001: Phó trưởng phòng - Công ty xây lắp thương mại Hải Phòng 2002-nay: Phó...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Mạnh Hoàn Ông Lê Mạnh Hoàn 57 1984-1987: Chuyên viên kỹ thuật Công ty Đúc Đồng Hải Phòng 1988-07/2004: Phó phò...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Mai Thị Yên Thế Bà Mai Thị Yên Thế 52 Từ năm 2001 đến ngày 22 tháng 03 năm 2008 : Kế toán trưởng CTCP Cảng Đoạn Xá
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Vũ Cảnh Toàn Ông Vũ Cảnh Toàn  
Chi tiết...
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Hoa Bà Nguyễn Thị Hoa  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trương Thị Xoa Bà Trương Thị Xoa  
Chi tiết...
 
Attach Files
Date Title Type Download
News