Công ty niêm yết

CLW Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
Chi tiết

Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn trước kia là Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Công ty cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn), được thành lập theo quyết định số 202/QĐ-TCNSTL ngày 31/07/1991 của Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh.Ngày 16/01/2007 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005924 ngày 16/01/2007. Từ ngày 01/02/2007 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn chính thức đi vào hoạt động.

 • Công ty Cổ phần cấp nước Chợ Lớn trước kia là Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Công ty cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn), được thành lập theo quyết định số 202/QĐ-TCNSTL ngày 31/07/1991 của Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn có con dấu   riêng để giao dịch   theo quy định của Nhà nước.
 • Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn chính thức đi vào hoạt động ngày 28/03/1995 với chức năng: quản lý, thi công, tu bổ sửa chữa, cải   tạo và phát   triển mạng   lưới cấp nước, thực hiện việc đọc số và thu tiền nước, giải quyết các khiếu nại của khách hàng trên địa bàn quận 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh.
 • Bắt đầu từ tháng 02/2004 áp dụng Quy chế phân cấp quản lý trong Công ty cấp nước thành phố Hồ Chí Minh số 832/QĐ-CN-TCLĐTL ngày 09/02/2004, Chi nhánh được hạch toán các khoản   thu chi đối với Công ty cấp nước Thành   phố Hồ Chí Minh, hàng tháng lập kế hoạch cấp vốn và báo   về Công   ty cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh bảng cân đối tài khoản phát sinh và các bảng kê tài khoản chi tiết.
 • Ngày 24/04/2005 Chi nhánh chính   thức bổ sung   thêm ngành   tái   lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước và công trình khác theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 302149 ngày 28/03/1995 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
 • Thực hiện chủ trương thành lập Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, ngày 04/04/2005, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh   ra   quyết   định   số   1437/QĐ-UB   thành   lập   Ban   chỉ   đạo   cổ   phần   hóa   doanh nghiệp của các Công ty Nhà nước thuộc Công ty cấp nước TP.HCM, trong đó có Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn.
 • Ngày 31/08/2005 Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn ra quyết định số 66/QĐ-TCT-TC thành lập Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn trực thuộc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn. Ngày   30/12/2005   Chủ   tịch   UBND   thành   phố   Hồ   Chí   Minh   ra   quyết   định   số 6656/QĐ-UBND,   phê   duyệt   phương   án   và   chuyển Chi   nhánh   cấp   nước Chợ   Lớn thuộc Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn thành Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
 • Ngày 29/03/2006 Chi nhánh cấp nước Chợ Lớn tổ chức bán đấu giá cổ phần ra công chúng (thông qua Trung tâm giao dịch chứng khoán).
 • Ngày 01/11/2006 tổ chức   Đại   hội   đồng   cổ   đông   thành lập (phiên   trù   bị).  
 • Ngày 02/12/2006   tổ   chức Đại hội đồng cổ đông (phiên chính thức), bầu 07 thành viên HĐQT, 05 thành viên BKS và thông qua Điều lệ Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn.
 • Ngày 16/01/2007 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn được Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM   cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103005924 ngày 16/01/2007.
 • Từ ngày 01/02/2007 Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn chính thức đi vào hoạt động.
 • Ngày 11/01/2011, cổ phần của Công ty cấp nước Chợ Lớn được chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, mã chứng khoán CLW.

Ngành nghề kinh doanh:

 • Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước; cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất (trên địa bàn được phân công theo quyết định của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn);
 • Tư vấn xây dựng công   trình cấp nước   - dân dụng – công nghiệp   (trừ khảo sát xây dựng, giám sát thi công);
 • Xây dựng công trình cấp nước;
 • Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, lập dự án,   thẩm tra thiết kế;
 • Tái lập mặt đường đối với các công trình chuyên ngành cấp nước;
 • Giám sát thi công xây dựng công trình cấp thoát nước.
 • Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành cấp nước;
 • Đại lý, ký gởi hàng hóa;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Nguyễn Văn Dũng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đặng Đức Hiền Ông Đặng Đức Hiền   Đến 17/04/2017 : Trưởng BKS Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thanh Phong Ông Nguyễn Thanh Phong  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Huy Hùng Ông Lê Huy Hùng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trần Quang Minh Ông Trần Quang Minh 48 Từ ngày 13 tháng 01 năm 2015 đến 22/12/2016 : Giám đốc CTCP Cấp nước Trung An
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Huỳnh Tuấn Anh Ông Huỳnh Tuấn Anh 48 Đến ngày 26 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Trần Phát Minh Ông Trần Phát Minh 44 Từ ngày 27 tháng 04 năm 2012 đến ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Chủ tịch HĐQT Ngân ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Trần Văn Châu Ông Trần Văn Châu 63 Từ ngày 08 tháng 01 năm 2013 đến ngày 05 tháng 11 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT Công ...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Trương Minh Phương Ánh Bà Trương Minh Phương Ánh  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Huỳnh Tuấn Anh Ông Huỳnh Tuấn Anh 48 Đến ngày 26 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Hiệp Ông Nguyễn Hữu Hiệp 60 Từ năm 2006 đến tháng 04 năm 2012 : PGĐ kỹ thuật - Công ty TNHH MTV Cấp nước Tru...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Bà Lê Thị Thanh Tâm Bà Lê Thị Thanh Tâm 49 Từ ngày 02 tháng 12 năm 2006 đến ngày 06 tháng 06 năm 2017 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Vũ Thị Như Quỳnh Bà Vũ Thị Như Quỳnh 39 10/2002 - 5/2004: Nhân viên kệ toán - Công ty TNHH Việt Liên + 6/2004 - 2006: Nh...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Lại Thị Thu Bà Lại Thị Thu 53 Đến ngày 06 tháng 06 năm 2017 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn
Chi tiết...
Trưởng BKS Bà Dương Quỳnh Nga Bà Dương Quỳnh Nga  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Ngọc Lương Ông Nguyễn Ngọc Lương  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trương Thị Thanh Nhung Bà Trương Thị Thanh Nhung  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thị Kim Xuyến Bà Lê Thị Kim Xuyến 39 Từ ngày 01 tháng 09 năm 2016 đến ngày 01 tháng 02 năm 2018 : Phụ trách phòng kế ...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Lê Trọng Hiếu Ông Lê Trọng Hiếu 44 Từ ngày 30 tháng 06 năm 2012 đến ngày 27 tháng 04 năm 2018 : Giám đốc Công ty Cổ...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty