Company list

CLC Công ty Cổ phần Cát Lợi
Details

Công ty cổ phần Cát Lợi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp in bao bì và phụ liệu thuốc lá theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BCN ngày 13/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/03/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002106 ngày 19 tháng 2 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

  • Công ty cổ phần Cát Lợi được chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước – Xí nghiệp in bao bì và phụ liệu thuốc lá theo Quyết định số 184/2003/QĐ-BCN ngày 13/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.
  • Công ty chính thức đi vào hoạt động với mô hình công ty Cổ phần từ ngày 01/03/2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002106 ngày 19 tháng 2 năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
  • Công ty đã được niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy phép số 64/UBCK-GPNY ngày 18 tháng 10 năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

Ngành nghề kinh doanh:

  • In bao bì, sản xuất cây đầu lọc và phụ liệu thuốc lá
Địa bàn kinh doanh chính:
  • Công ty cung cấp sản phẩm cho tất cả các công ty sản xuất thuốc lá điếu trong cả nước từ Bắc tới Nam.

Ngành nghề kinh doanh:

  • In bao bì, sản xuất cây đầu lọc và phụ liệu thuốc lá

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Hà Quang Hòa Ông Hà Quang Hòa  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Tấn Hòa Ông Bùi Tấn Hòa 47 Đến ngày 27 tháng 04 năm 2016 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Cát Lợi 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Cù Mạnh Đạt Ông Cù Mạnh Đạt 50
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Huỳnh Nam Ông Huỳnh Nam 52
Chi tiết...
Thành viên HĐTV Ông Trịnh Xuân Quang Ông Trịnh Xuân Quang 58
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Bùi Tấn Hòa Ông Bùi Tấn Hòa 47 Đến ngày 27 tháng 04 năm 2016 : Công bố thông tin Công ty Cổ phần Cát Lợi 
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Đức Hanh Ông Nguyễn Đức Hanh 44
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Hoàng Minh Ông Nguyễn Hoàng Minh 38
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Liêu Phước Tính Ông Liêu Phước Tính 33
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Đỗ Thu Hà Bà Đỗ Thu Hà  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Thế Long Ông Nguyễn Thế Long 38
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Trần Thị Ánh Bà Trần Thị Ánh  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Liêu Phước Tính Ông Liêu Phước Tính 33
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News