Công ty niêm yết

BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Chi tiết

Công ty chứng khoản Bảo Việt là công ty chứng khoán đầu tiên thành lập tại Việt Nam với cổ đông sáng lập là Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính, chính thức hoạt động kể từ ngày 26/11/1999. Lĩnh vực hoạt động: môi giới chứng khoán; Tự doanh; Tư vấn doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư; phân tích và tư vấn đầu tư.

  • Công ty chứng khoản Bảo Việt là công ty chứng khoán đầu tiên thành lập tại Việt Nam với cổ đông sáng lập là Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính, chính thức hoạt động kể từ ngày 26/11/1999 với vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng. Ngày 28/11/2005, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án cổ phần hóa Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo việt, theo đó công ty cổ phần chứng khoản Bảo Việt trở thành thành viên của Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Việt Nam.
  • Năm 2005, thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, vốn điều lệ của công ty tăng từ 43 tỷ lên 49,45 tỷ đồng. 
  • Năm 2006: Tăng vốn điều lệ từ 49,45 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Cổ phiếu của Công ty với mã BVS chính thức niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán HN.
  • Năm 2008: Tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng
  • Năm 2009: Tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 722,3 tỷ đồng.
  • Môi giới chứng khoán: môi giới khách hàng cá nhân, môi giới khách hàng tổ chức, lưu ký.
  • Tự doanh
  • Tư vấn doanh nghiệp và Ngân hàng đầu tư
  • Phân tích và tư vấn đầu tư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hồng Tuấn Ông Nguyễn Hồng Tuấn 50 Từ ngày 27 tháng 06 năm 2017 đến ngày 29 tháng 11 năm 2018 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nhữ Đình Hòa Ông Nhữ Đình Hòa 47 Đến ngày 21 tháng 05 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Văn Bình Ông Lê Văn Bình 64 Từ năm 1994 đến ngày 15 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quang Hưng Ông Nguyễn Quang Hưng  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nhữ Đình Hòa Ông Nhữ Đình Hòa 47 Đến ngày 21 tháng 05 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Võ Hữu Tuấn Ông Võ Hữu Tuấn 45 Từ ngày 16 tháng 03 năm 2013 đến ngày 20 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy 43 Từ tháng 08 năm 2008 đến ngày 14 tháng 07 năm 2010 : Trưởng phòng Tư vấn Công ty...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Hồng Thủy Bà Nguyễn Hồng Thủy   Bà gia nhập BVSC từ năm 2008. Bà Thủy có kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực tài chí...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Xuân Hòa Ông Nguyễn Xuân Hòa 41
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Bà Nguyễn Thị Thanh Vân 36 04/2015-nay: Thành viên ban kiểm soát BVSC 01/2005-nay: Kế toán viên - tập đoàn ...
Chi tiết...
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Bà Nguyễn Thị Hằng Bà Nguyễn Thị Hằng  
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty