company.listedcompany

CRC Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
company.details

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Create Capital Việt Nam được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp làn đầu ngày 29/12/2010 với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng

Lịch sử hình thành

Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam tiền thân là Công ty TNHH Create Capital Việt Nam được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105087537 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp làn đầu ngày 29/12/2010 với số vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

Công ty TNHH Create Capital Việt Nam thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ tăng lên 100 tỷ đòng theo Giấy chứng nhặn dăng ký kinh doanh số 0105087537 thay đồi lần 1 ngày 06/10/2011.

Công ty TNHH Create Capital Việt Nam thực hiện đãng ký thay đồi vốn điều lệ tăng lên 150 tỷ dồng theo Giấy chửng nhận đăng ký kinh doanh sổ 0105087537 thay đổi làn 2 ngày 01/08/2014.

Ngây 11/09/2014, Công ty chuyển đổi thành Công ty cồ phần Create Capital Việt Nam với số vốn diều lệ là 150 tỷ đòng.
 
Vốn thực góp tại 31/12/2014  là 83.604.830.000 đồng và đến 31/12/2015 các cổ đông của công ty đã thực hiện góp đủ số vốn điều lệ đã đăng kí

Từ khi thành lập đén nay, Công ty phát triển theo hướng trở thành một mô hình “sở hữu tài sản” với chức năng tập trung dầu tư vào các công ty trong lĩnh vực sản xuất gạch ngói đất sét nung (gạch ngói bằng công nghệ lò Tuynel) thông qua mua bán - sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp, nhà máy, nhà xưởng phân bố  miền Trung và miền Bẳc Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh chính

- Sản xuất và kinh doanh gạch tuynel
- Thương mại và vật liệu xây dựng
- Thi công xây dựng công trình
- Sản xuất và thương mại nông sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Mai Anh Tám Ông Mai Anh Tám 52 Từ tháng 05 năm 2010 đến ngày 01 tháng 08 năm 2012 : Giám đốc Công ty cổ phần Kh...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Dương Thị Huyền Bà Dương Thị Huyền 32 2012-2013: Kế toán trưởng công ty cổ phần Goldstar Việt Nam 2013-2015 : Kế toán...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Hoàng Trung Kiên Ông Hoàng Trung Kiên 38
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Lâm Tùng Ông Nguyễn Lâm Tùng 37 2007-04/2010 : Chuyên viên tư vấn- Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 05/2010-...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đặng Việt Phương Ông Đặng Việt Phương   2003-2006 : Ké Toán Viên - Tổng Công ty Sông Đà 2006-2007 : Chuyên viên mua bán...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Mai Anh Tám Ông Mai Anh Tám 52 Từ tháng 05 năm 2010 đến ngày 01 tháng 08 năm 2012 : Giám đốc Công ty cổ phần Kh...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Dương Thị Huyền Bà Dương Thị Huyền 32 2012-2013: Kế toán trưởng công ty cổ phần Goldstar Việt Nam 2013-2015 : Kế toán...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Chử Đình Dũng Ông Chử Đình Dũng  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Phạm Thị Huế Bà Phạm Thị Huế 26 2011-2015 : Học Đại học Hải Dương 2016- T6/2018 : Nhân viên kế toán CTCP Create ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đặng Tiến Sỹ Ông Đặng Tiến Sỹ 38 2006-2007 : Phó phòng kế toán công ty Yabashi Nhật bản 2008-2012 : Giám đốc dự á...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Tuấn Linh Ông Nguyễn Tuấn Linh 33 2008-2014 : Cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 2014- nay : GĐ công ty cp Gol...
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews