Company list

DAD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵn
Details

Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng thành lập ngày 23/03/2007. Hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần, Công ty không ngừng tích lũy và nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị phần, đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi ích hợp pháp của cổ đông và góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  • Năm 2007, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng được thành lập với cổ đông sáng lập chính là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam – trước đây là Nhà xuất bản Giáo dục (tại thành phố Đà Nẵng) và các cổ đông góp vốn khác, bao gồm tất cả cán bộ công nhân viên hiện nay của Công ty và của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng
  • Công ty là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) với nhiệm vụ là tổ chức in, xuất bản và phát hành sách của NXBGD Việt Nam, phục vụ ngành giáo dục và các đối tượng xã hội khác.
  • Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2007 số 642/NQ-DEIDCO ngày 26 tháng 12 năm 2007 về việc tăng vốn điều lệ Công ty từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng (tương ứng phát hành thêm 3.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phần), tính đến ngày 15/3/2008, Công ty đã phát hành thành công thêm 30 tỷ đồng vốn điều lệ. Toàn bộ 50 tỷ đồng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng đã được Công ty kiểm toán và kế toán AAC xác nhận trong báo cáo kiểm toán vốn số 928/BCKT-AAC.
  • Tổ chức, liên kết xuất bản, in và phát hành sách bổ trợ sách giáo khoa và các ấn phẩm khác
  • Sản xuất và kinh doanh: thiết bị dụng cụ giáo dục, văn phòng phẩm, vở học sinh và lịch các loại
  • Kinh doanh dịch vụ đĩa ốc
  • Xây dựng dân dụng
  • Kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi, mặt bằng kinh doanh, văn phòng làm việc
  • Đào tạo nghề: tin học và ngoại ngữ.
  • Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Attach Files
Date Title Type Download
News