Company list

CAV Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam
Details

Năm 1975: Quyết định của Tổng Cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử số 220/TCCK ngày 6/10/1975. Thành lập Công ty Dây Đồng Miền Nam trực thuộc Tổng Cục Cơ khí. Năm 1976: Quyết định của Hội đồng Chính phủ số 237-CP ngày 3/12/1976 .Thành lập Công ty Luyện kim Màu trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim.Năm 1995: Quyết định của Bộ Công nghiệp nặng số 238 QĐ/TCCBĐT ngày 23/3/1995 về việc đổi tên XNLH Dây và Cáp Điện thành Công ty Dây và Cáp Điện Việt Nam.

 Lịch sử hình thành:

 • Năm 1975: Quyết định của Tổng Cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử số 220/TCCK ngày 6/10/1975. Thành lập Công ty Dây Đồng Miền Nam trực thuộc Tổng Cục Cơ khí.
 • Năm 1976: Quyết định của Hội đồng Chính phủ số 237-CP ngày 3/12/1976 .Thành lập Công ty Luyện kim Màu trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim.
 • Năm 1982: Quyết định của Bộ Cơ khí và Luyện kim số 210/CL-VP ngày 29/9/1982. Thành lập XNLH Cán Kéo Dây Đồng và Nhôm trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim.
 • Năm 1989: Quyết định của Bộ Cơ khí và Luyện kim số 207/CL-TC ngày 6/11/1989 đổi tên XNLH Cán Kéo Dây Đồng và Nhôm thành XN liên hợp Dây và Cáp Điện.
 • Năm 1995: Quyết định của Bộ Công nghiệp nặng số 238 QĐ/TCCBĐT ngày 23/3/1995 về việc đổi tên XNLH Dây và Cáp Điện thành Công ty Dây và Cáp Điện Việt Nam.
 • Năm 2004: Quyết định của Bộ Công nghiệp số 173/2004/QĐ-BCN ngày 21/12/2004 về việc chuyển Công ty Dây và Cáp Điện Việt Nam thành Công ty TNHH Nhà nước MTV Dây và Cáp Điện Việt Nam.
 • Năm 2007: Quyết định của Bộ Công nghiệp số 2226/QĐ-BCN ngày 28/6/2007 phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Dây và Cáp Điện Việt Nam thành Công ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam. Tháng 9/2007 Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận trở thành Công ty đại chúng.
 • Năm 2009: Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam hoàn tất thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 192.000.000.000 (Một trăm chín mươi hai tỷ) đồng.
 • Năm 2012: Phê duyệt tăng vốn điều lệ từ 192.000.000.000 đồng lên 249.599.952.000 đồng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300381564 đăng ký lần đầu ngày 08/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 12/12/2012.
 •  Năm 2013: Công ty tăng vốn điều lệ lên 288.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tám tỷ) đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300381564 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26/06/2014.
 • Ngày 8/12/2014, CTCP Dây cáp điện Việt Nam đã chính thức niêm yết 28.800.000 cổ phiếu lên sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã cổ phiếu CAV
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:
 • Sản xuất dây cáp điện
 • Sản xuất khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện
 • Sản xuất sản phẩm từ kim loại màu
 • Mua bán dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại
 • Mua bán sản phẩm từ kim loại màu
 • Kinh doanh nhà ở; đầu tư, xây dựng văn phòng cho thuê
 • Sản xuất thiết bị phụ tùng máy móc, vật tư các loại.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Tuấn Ông Nguyễn Văn Tuấn 34 12/2013 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Fecon + ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quốc Vinh Ông Nguyễn Quốc Vinh  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trọng Tiếu Ông Nguyễn Trọng Tiếu 59 Từ ngày 01 tháng 06 năm 2017 đến ngày 01 tháng 07 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trần Đăng Phước Ông Nguyễn Trần Đăng Phước  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Quang Định Ông Lê Quang Định 54 Từ năm 2016 đến nay : Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc CADIVI Đồng Nai Công ty C...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Bá Thọ Ông Lê Bá Thọ  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phan Ngọc Hiếu Ông Phan Ngọc Hiếu  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Lê Quang Định Ông Lê Quang Định 54 Từ năm 2016 đến nay : Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc CADIVI Đồng Nai Công ty C...
Chi tiết...
Giám đốc Tài chính Bà Dương Liễu Mai Khanh Bà Dương Liễu Mai Khanh 44 Từ tháng 06 năm 2009 đến năm 2016 : Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Dây cáp đ...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Dương Liễu Mai Khanh Bà Dương Liễu Mai Khanh 44 Từ tháng 06 năm 2009 đến năm 2016 : Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Dây cáp đ...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Vũ Thanh Hương Bà Vũ Thanh Hương 45 Từ tháng 01 năm 2015 đến ngày 17 tháng 04 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Dư Vĩnh Hồng Quân Ông Dư Vĩnh Hồng Quân 42 Từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 06 năm 2013 : Trưởng phòng Thương mại CTCP Dây Cá...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Phạm Tường Minh Ông Phạm Tường Minh  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News