Company list

DNC Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng
Details

Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng trước đây là Công ty Điện nước lắp máy, tiền thân là Đội điện nước lắp máy có nhiệm vụ lắp đặt điện nước cho các công trình. Hiện tại, Công ty hoạt động chủ yếu trong 2 lĩnh vực chính: đầu tư, quản lý vận hành và kinh doanh lưới điện hạ thế nông thôn; thi công xây lắp xây dựng.

  • Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng trước đây là Công ty Điện nước lắp máy, tiền thân là Đội điện nước lắp máy có nhiệm vụ lắp đặt điện nước cho các công trình.
  • Ngày 12 tháng 11 năm 1992 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 1299/QĐ-TCCQ thành lập Công ty Điện nước lắp máy với ngành nghề chính là sản xuất dây và cáp điện các loại, kinh doanh điện nông thôn.
  • Thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của Đảng và Chính phủ, ngày 14 tháng 03 năm 2005, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 392/QĐ-UB phê duyệt phương án cổ phần hoá chuyển Công ty Điện nước lắp máy thành Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng.
  • Ngày 01 tháng 07 năm 2005 Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 1390/QĐ-UB chuyển Công ty Điện nước lắp máy thành Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng. Công ty bắt đầu hoạt động từ ngày 21 tháng 10 năm 2005
  • Công ty có 1 Công ty con là Công ty TNHH Cáp điện Hải Phòng, sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty con. Tại thời điểm 31/12/2008, vốn điều lệ của Công ty con là: 3.500.000.000 đồng. Công ty và Công ty con có cùng trụ sở chính: Số 34 đường Thiên Lôi, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng.
  • Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần điện nước lắp máy Hải Phòng đã tăng vốn 1 lần, từ10.807.300.000 đồng lên 16.050.950.000 đồng.
  • Theo quy định của Luật chứng khoán, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và đã được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận vào ngày 13 tháng 9 năm 2007.
  • Tại thời điêm 23/12/2009 Công ty đã chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
  • Đầu tư, quản lý vận hành và kinh doanh lưới điện hạ thế nông thôn;
  • Thi công xây lắp xây dựng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Trung Kiên Ông Nguyễn Trung Kiên 58 Từ ngày 24 tháng 04 năm 2013 đến tháng 04 năm 2016 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Vũ Thị Lương Dung Bà Vũ Thị Lương Dung 44 Từ tháng 04 năm 2004 đến tháng 03 năm 2014 : Làm việc tại xí nghiệp xây dựng Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đỗ Huy Đạt Ông Đỗ Huy Đạt 61 Đến ngày 16 tháng 08 năm 2012 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Hữu Cảnh Ông Lê Hữu Cảnh 55 1989 – 1992: Nhân viên công tác tại Công ty May Xuất khẩu Hải Phòng 1992 – 1995:...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Lại Thị Vinh Bà Lại Thị Vinh 54 - Đã từng giữ chức chuyên viên CNK Chi nhánh Tổng công ty Da Giày Việt Nam tại H...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Đỗ Huy Đạt Ông Đỗ Huy Đạt 61 Đến ngày 16 tháng 08 năm 2012 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Hữu Cảnh Ông Lê Hữu Cảnh 55 1989 – 1992: Nhân viên công tác tại Công ty May Xuất khẩu Hải Phòng 1992 – 1995:...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Văn Thao Ông Nguyễn Văn Thao 55 1995 – 1996: Nhân viên công tác tại Nhà máy Thép Hải Phòng 1997 – 1998: Nhân viê...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Lê Hữu Cảnh Ông Lê Hữu Cảnh 55 1989 – 1992: Nhân viên công tác tại Công ty May Xuất khẩu Hải Phòng 1992 – 1995:...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Thu Hà Bà Nguyễn Thị Thu Hà  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lâm Thị Lịch Bà Lâm Thị Lịch  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thu Trang Bà Nguyễn Thị Thu Trang  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Vũ Thị Lương Dung Bà Vũ Thị Lương Dung 44 Từ tháng 04 năm 2004 đến tháng 03 năm 2014 : Làm việc tại xí nghiệp xây dựng Côn...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News