Công ty niêm yết

CSV Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam
Chi tiết

Chúng tôi không ngừng cải tiến tư duy và công nghệ, nâng cao dịch vụ để luôn phát triển và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Chúng tôi luôn hướng tới môi trường sản xuất xanh, sạch, an toàn và chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các sản phẩm hóa chất vô vơ cơ bản do công ty chúng tôi sản xuất có chất lượng cao, thân thiện với môi trường và giá cả phù hợp.

Lịch sử hình thành:

 • Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam được thành lập vào ngày 21/07/1976 theo Quyết định số 240/HC của Tổng Cục Hóa Chất.
 • Giai đoạn từ 1976-1985: được thành lập trên cơ sở hợp nhất 6 đơn vị đóng trên nhiều địa bàn khác nhau, tập trung mọi nỗ lực để duy trì sản xuất ổn định nhằm phục vụ yêu cầu cấp bách của nền kinh tế theo những chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước.
 • Giai đoạn từ 1986-1996: Ngày 13/02/1993 Bộ Công nghiệp nặng ra Quyết định số 64/CNNg/TC về việc thành lập lại Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam và các đơn vị trực thuộc.Việc đầu tư đổi mới công nghệ ở Công ty được triến khai, sản xuất đạt hiệu quả tương đối tốt, đời sống người lao động ngày càng được nâng cao.
 • Giai đoạn từ 1996-2006: chuyến đổi Công ty Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực thuộc Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam - nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.  Chính phủ công nhận trở thành doanh nghiệp Nhà nước hạng I từ ngày 01/01/2001. Mức tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này là 15%/năm.
 • Giai đoạn từ 2006 -  2013 :  Ngày 20/08/2012 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ban hành Quyết định số 243/QĐ-HCVN về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hóa chất cơ bản miền Nam lấy thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là 0 giờ ngày 01/10/2012. Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH MTV Hóa chất Cơ bản miền Nam thành công ty cổ phần, Công ty đã thực hiện việc cổ phần hóa và hoàn tất việc tổ chức Đại hội cổ đông thành lập, chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301446260 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 02/01/2014 với vốn điều lệ là 442 tỷ đồng.
 • Giai đoạn 2014 - nay:  Từ sau cổ phần hoá Công ty bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Đây là thời gian Công ty nhanh chóng đẩy mạnh đầu tư máy móc thiết bị mới, mở rộng nhà máy… nhằm chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo khi kinh tế đất nước hội nhập sâu rộng, phát huy hết công suất đáp ứng nhu cầu thị trường.
 
Ngành nghề kinh doanh:
 • Sản xuất sản phẩm hóa chất
 • Sản xuất máy chuyên dụng khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
 • Khai thác và chế biến khoáng sản bauxite
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Chế biến các sản phẩm muối ăn dùng trong thực phẩm
Sản phẩm chủ chốt:  NaOH, HCl, Clor lỏng, H2SO4, Phèn, Phốt pho vàng, PAC, Silicate..

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Văn Hùng Ông Lê Văn Hùng 56 Từ tháng 12 năm 1990 đến tháng 12 năm 2013 : Nhân viên phòng Kế Hoạch,Phó phòng ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Thọ Ông Nguyễn Hữu Thọ 60 Từ năm 2005 đến năm 2013 : Phó Tổng giám đốc Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Phương Đông Ông Lê Phương Đông  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Trịnh Hồng Vân Ông Trịnh Hồng Vân  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phan Thanh Bình Ông Phan Thanh Bình  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Hữu Thọ Ông Nguyễn Hữu Thọ 60 Từ năm 2005 đến năm 2013 : Phó Tổng giám đốc Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Thanh Bình Ông Lê Thanh Bình 47 Từ tháng 04 năm 2015 đến nay : Phó Tổng Giám đốc tại CTCP Hóa chất Cơ bản Miền N...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Hoài Phú Ông Nguyễn Hoài Phú 59 Từ tháng 12 năm 1994 đến tháng 12 năm 2013 : Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc C...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Lê Thị Ngọc Diệp Bà Lê Thị Ngọc Diệp 54 Từ tháng 01 năm 2014 đến nay : Kế toán trưởng tại CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Đỗ Thị Thoa Bà Đỗ Thị Thoa  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Minh Hà Bà Nguyễn Thị Minh Hà  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Tùng Lâm Ông Lê Tùng Lâm 44 Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 01 năm 2014 : Phó trưởng phòng Nhân sự - Hành chí...
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Lê Tùng Lâm Ông Lê Tùng Lâm 44 Từ tháng 12 năm 2013 đến tháng 01 năm 2014 : Phó trưởng phòng Nhân sự - Hành chí...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty