Company list

FDC Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
Details

Công ty được thành lập vào năm 1989 với tên gọi là Công ty Phát triển Thủy sản Thành phố HCM theo Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 31/03/1989 của UBND TP HCM dưới hình thức một công ty liên doanh cổ phần.3/12/1993 Công ty được UBND TP HCM chấp thuận cho thay đổi thành Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Công ty với tên gọi là Công ty Cổ phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu tư TP HCM (gọi tắt là Công ty Cổ phần FIDECO)

Lịch sử hình thành:
  • Công ty được thành lập vào năm 1989 với tên gọi là Công ty Phát triển Thủy sản Thành phố HCM theo Quyết định số 144/QĐ-UB ngày 31/03/1989 của UBND TP HCM dưới hình thức một công ty liên doanh cổ phần.
  • 03/12/1991 Công ty đã đổi tên thành Công ty Ngoại Thương và Phát triển Đầu tư TP HCM theo Quyết định số 693/QĐ-UB của UBND TP HCM.
  • 23/12/1993 Công ty được UBND TP HCM chấp thuận cho thay đổi thành Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Công ty với tên gọi là Công ty Cổ phần Ngoại Thương và Phát Triển Đầu tư TP HCM (gọi tắt là Công ty Cổ phần FIDECO)
  • Ngày 25/12/2009, Công ty được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận về mặt nguyên tắc việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn Giao dịch Chứng khoán TPHCM
  • Ngày 05/01/2010, Cổ phiếu Công ty chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch Chứng khoán TPHCM ( Hose)
Ngành nghề kinh doanh:
  • Thương mại: sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu; kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp; phát triển kinh doanh và liên doanh với các đối tác trong và ngoài nước
  • Phát triển bất động sản: phát triển và xây dựng các khu Thương mại và Dân cư; Phát triển và quản lý các dự án cơ sở hạ tầng; sở hữu và quản lý bất động sản thương mại.
  • Đầu tư tài chính.
  • Cung cấp dịch vụ quản lý hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo quản trị: quản trị chung; quản trị hành chính; quản trị sản xuất; quản trị nguồn tài nguyên nhân lực; Hệ thống quản trị chất lượng/ ÉM và các nguyên tắc Quản lý (ISO 9000; ISO 14000; HACCP. 5S, GMD, ...); quản trị hệ thống thông tin
  • Dịch vụ XNK

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 43 Từ ngày 22 tháng 02 năm 2016 đến ngày 19 tháng 04 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Quan Minh Tuấn Ông Quan Minh Tuấn 56 Từ tháng 06 năm 2001 đến tháng 03 năm 2006 : Phó Phòng Kế toán Công ty Phát triể...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lưu Minh Thiện Ông Lưu Minh Thiện  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Chí Hiếu Ông Lê Chí Hiếu 62 Từ năm 2001 đến tháng 05 năm 2015 : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Phát t...
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Bà Vương Thị Kim Uyên Bà Vương Thị Kim Uyên  
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Bà Vương Thị Kim Uyên Bà Vương Thị Kim Uyên  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Phó Tổng GĐ Ông Lê Dư Đăng Khoa Ông Lê Dư Đăng Khoa 43
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Phạm Thị Hồng Cẩm Bà Phạm Thị Hồng Cẩm 39
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Ngô Huệ Minh Bà Ngô Huệ Minh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phạm Thụy Như Quỳnh Bà Phạm Thụy Như Quỳnh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Tạ Xuân Hương Bà Tạ Xuân Hương  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Quan Minh Tuấn Ông Quan Minh Tuấn 56 Từ tháng 06 năm 2001 đến tháng 03 năm 2006 : Phó Phòng Kế toán Công ty Phát triể...
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News