Công ty niêm yết

DAE Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Đà Nẵng
Chi tiết

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 395/QĐ-TC ngày 29 tháng 03 năm 2004 của Nhà Xuất bản Giáo dục. Ngành nghề kinh doanh: liên kết xuất bản sách, báo, tạp chí...sản xuất và kinh doanh các loại văn phòng phẩm và thiết bị giáo dục; dịch vụ photocopy; đại lý mua bán kí gửi hàng hóa...

  • Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được thành lập theo Quyết định số 395/QĐ-TC ngày 29 tháng 03 năm 2004 của Nhà Xuất bản Giáo dục. Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203000258 ngày 02/04/2004 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã 2 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần điều chỉnh thứ 2 vào ngày 14/08/2007. 
  • Công ty được đăng ký giao dịch cổ phiếu phổ thông tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 06/12/2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiểu số 65/TTGDHN – ĐKGD ngày 06/12/2006 của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.  Vốn điều lệ: 6.500.000.000 đồng
  • Vốn đầu tư thực tế đến ngày 31/12/2007: 6.500.000.000 đồng, trong đó tỷ lệ phần vốn Nhà nước (Nhà Xuất bản Giáo dục) là 51%
  • Ngày 04/06/2008, số cổ phiếu tăng thêm đã được chính thức được giao dịch trên Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Theo thông báo số 228/TB-TTGDHN ngày 29/05/2008 của Trung tâm GDCK Hà Nội) nâng số cổ phiếu được giao dịch tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội lên 1.498.680 cổ phiếu

- Liên kết xuất bản sách, báo, tạp chí và các ấn phẩm khác

    - In và phát hành sách, báo, tạp chí, bản đồ tranh ảnh, đĩa CD room và các ấn phẩm khác

    - Sản xuất và kinh doanh các loại văn phòng phẩm và thiết bị giáo dục

    - Dịch vụ photocopy, cho thuê văn phòng làm việc, quảng cáo thương mại

    - Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa

    - Xuất nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm có liên quan đến chức năng hoạt động của công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Thế Dũng Ông Nguyễn Thế Dũng 50 Từ tháng 12 năm 1994 đến tháng 04 năm 2004 : Chuyên viên phòng phát hành SGD-Thư...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Nhiêu Ông Phạm Nhiêu 61 Từ tháng 04 năm 1994 đến tháng 04 năm 2004 : Cán bộ NXBGD tại TP Đà Nẵng,(Chuyên...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Nguyễn Thị Minh Tâm Bà Nguyễn Thị Minh Tâm 49 Từ năm 1994 đến năm 2004 : Nhân viên, Phó phòng kế toán NXBGD tại TP Đà Nẵng
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phạm Thị Thu Hương Bà Phạm Thị Thu Hương 45 Đến ngày 12 tháng 04 năm 2018 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp....
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lý Xuân Hoàn Ông Lý Xuân Hoàn  
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Phạm Nhiêu Ông Phạm Nhiêu 61 Từ tháng 04 năm 1994 đến tháng 04 năm 2004 : Cán bộ NXBGD tại TP Đà Nẵng,(Chuyên...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Thế Dũng Ông Nguyễn Thế Dũng 50 Từ tháng 12 năm 1994 đến tháng 04 năm 2004 : Chuyên viên phòng phát hành SGD-Thư...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Minh Tâm Bà Nguyễn Thị Minh Tâm 49 Từ năm 1994 đến năm 2004 : Nhân viên, Phó phòng kế toán NXBGD tại TP Đà Nẵng
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Ông Đặng Công Đức Ông Đặng Công Đức  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Đặng Lê Ông Đặng Lê 63 Từ năm 1998 đến năm 2003 : Phòng phát hành Sách tham khảo NXBGD tại TP Đà Nẵng
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Đặng Thị Trang Bà Đặng Thị Trang 46 Chuyên viên phát hành kiêm uỷ viên Ban kiểm soát Cty CP Sách Giáo dục tại TP ĐN 
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Phó phòng HC - TH Bà Phan Thị Hàn Phong Bà Phan Thị Hàn Phong 39
Chi tiết...
Phó phòng SX-KV Ông Trần Đảm Nhiệm Ông Trần Đảm Nhiệm 44
Chi tiết...
Phó phòng SX-KV Ông Phạm Công Danh Ông Phạm Công Danh 39
Chi tiết...
Phó phòng Kế toán Ông Nguyễn Vũ Thanh Bình Ông Nguyễn Vũ Thanh Bình 37
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty