Công ty niêm yết

DNY Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý
Chi tiết

Công ty cổ phần thép DANA - Ý (trước đây là Công ty cổ phần thép Đà Nẵng - Ý) được thành lập ngày 27/02/2008, tiền thân là một phần của Công ty Cổ phần Thép Thành Lợi. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất các loại thép xây dựng, kinh doanh sắt thép, kinh doanh vật tư thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp; gia công cơ khí.

  • Công ty cổ phần thép DANA - Ý (trước đây là Công ty cổ phần thép Đà Nẵng - Ý) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400605391 (số cũ 3203001911) đăng ký lần đầu ngày ngày 27/02/2008 và đăng ký thay đổi lần 04 ngày 22/01/2010. Tiền thân của Công ty CP thép DANA-Y là một phần của Công ty Cổ phần thép Thành lợi. Năm 2008 Công ty Cổ phần thép Thành Lợi quyết định chuyển cở sở sản xuất thép số 4 để thành lập Công ty Cổ phần thép Đà Nẵng - Ý.
  • Tại thời điểm thành lập Công ty có vốn điều lệ là 150 tỷ đồng với sự tham gia góp vốn thành lập của 87 nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.
  • Công ty đã trở thành công ty đại chúng và được Ủy Ban chứng khoán nhà nước chấp thuận trở thành Công ty đại chúng kể từ ngày 22/02/20103.
  • Công ty Cổ phần thép DANA-Ý là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp lý hiện hành có liên quan.
  • Năm 2013, Doanh thu thuần đạt 2.522 tỷ đồng, tăng trƣởng 107% so với năm 2012, tăng 300% so với năm 2009. Vốn điều lệ tăng từ 200.000.000.000 VNĐ lên 269.995.170.000 VNĐ thông qua hình thức phát hành cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
  • Sản xuất các loại thép xây dựng
  • Kinh doanh sắt thép
  • Kinh doanh vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp
  • Gia công cơ khí.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Huỳnh Văn Tân Ông Huỳnh Văn Tân 52 Từ năm 1991 đến năm 2007 : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Thép Thành Lợi
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Chí Kiên Ông Nguyễn Chí Kiên 67 Từ ngày 17 tháng 09 năm 2014 đến ngày 30 tháng 04 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Hữu Toàn Ông Nguyễn Hữu Toàn 57 Từ năm 2000 đến năm 2009 : Làm việc tại CTCP Thép Thành Lợi
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phan Xuân Thiện Ông Phan Xuân Thiện 52
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phan Thị Thảo Sương Bà Phan Thị Thảo Sương 54 Từ năm 2008 : Phó TGĐ CTCP Thép Dana-Ý
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Huỳnh Văn Tân Ông Huỳnh Văn Tân 52 Từ năm 1991 đến năm 2007 : Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Thép Thành Lợi
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Hồ Nghĩa Tín Ông Hồ Nghĩa Tín 62 Từ năm 2008 đến ngày 29 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Bà Phan Thị Thảo Sương Bà Phan Thị Thảo Sương 54 Từ năm 2008 : Phó TGĐ CTCP Thép Dana-Ý
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Trần Mai Thị Bé Liệu Bà Trần Mai Thị Bé Liệu 43 Từ năm 2005 đến năm 2007 : Kế toán trưởng CTCP DANATOL
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Huỳnh Thị Loan Bà Huỳnh Thị Loan 51 Từ năm 1998 : Trưởng BKS CTCP Thép Dana-Ý
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Huỳnh Duy Cường Ông Huỳnh Duy Cường 39 Từ năm 2002 đến năm 2007 : Nhân viên kế toán CTCP Đầu tư Thành Lợi
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phạm Thị Thu Sương Bà Phạm Thị Thu Sương  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Hồ Nghĩa Tín Ông Hồ Nghĩa Tín 62 Từ năm 2008 đến ngày 29 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thép...
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty