Company list

DRL Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
Details

Công ty chưa triển khai đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới ngoài sản xuất kinh doanh điện năng. Tuy nhiên trong tương lai gần, để khai thác tốt các tiềm năng vật chất, tài chính và nhân sự của Công ty, HĐQT đã giao cho Giám đốc tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh có hiệu quả theo các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký, nhưng trước mắt và chủ yếu là tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi: Đầu tư và xây dựng, sản xuất kinh doanh điện năng thủy điện.

Lịch sử hình thành:

  • Công ty Cổ   phần Thủy   điện –   Đ iện lự c 3   đượ c thành l ập và hoạt   động theo Giấy chứng nhận   đăng ký kinh doanh số   3203000163 do Sở   Kế hoạch và Đầu tư   thành phố    Đà Nẵng c ấp ngày 20/11/2003 với số   vốn   điều lệ   đăng ký là 95 tỷ   đồng,   để   tiếp tục thực hiện đầu tư   công trình Thủy  điện   Đrây H’Linh 2 do Công ty Điện lực 3 chuyển giao.
  • Sau hơn 04 năm chính thứ c khai thác kinh doanh Nhà máy Thủy đ iện   Đrây H’Linh 2 đạt   được thành tựu: sản lượng điện thương phẩm đạt 95 triệu kWh năm 2009, 75 triệu kWh năm 2010, và 86,69 triệu kWh năm 2011; doanh thu bán   đ iện năm 2009 là 52,4 tỷ đồng, năm 2010 là 41,2 tỷ đồng, năm 2011 là 55,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 31,2 t ỷ   đồng, năm 2010 đạ t 20,3 tỷ   đồng, và năm 2011 đạ t 30,6 tỷ   đồng.
  • Ngày 11/04/2012, Cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu là: DRL.
  • Ngày 17/06/2014, Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Ngành nghề kinh doanh

  • Xây d  ng các công trình đườ ng dây, tr  m bi ế n th ế điệ n;  
  • Đầu tư xây dự ng các d ự án điệ n; 
  • S  n xu ất và kinh doanh điện năng;
  • Xây d  ng các công trình th  y l  i, công trình dân d  ng, công nghi  p;
  • Đầu tư xây dự ng các d ự án th ủy điệ n;
  • Tư vấn các công trình điệ n. 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Kim Hùng Ông Lê Kim Hùng 63 - Từ 1975-1980: Bộ đội Viện quân y 17 Quân Khu 5 - Từ 1980-1981: Học văn hóa Trư...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Sơn Ông Nguyễn Sơn 59 Từ năm 2005 đến năm 2007 : Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Xuân Dũng Ông Nguyễn Xuân Dũng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lâm Uyên Ông Lâm Uyên  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Nguyễn Minh Tiến Ông Nguyễn Minh Tiến 69 - Từ 1972-1975: Tham gia Quân đội - Từ 1975-1978: Học Đại học Bách khoa - Từ 197...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Sơn Ông Nguyễn Sơn 59 Từ năm 2005 đến năm 2007 : Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Võ Đình Thanh Tuấn Ông Võ Đình Thanh Tuấn 41 - Từ năm 1995 - 2000: Sinh viên trường Đại học SPKT TP Hồ Chí Minh - Từ năm 2000...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Phạm Đức Hùng Ông Phạm Đức Hùng 54 - Từ 1983 - 2004 Công tác tại Điện lực Đăk Lăk, Phó TP Kế toán - Từ 2004 - 2008 ...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Trần Thanh Hà Ông Trần Thanh Hà 37 - Từ tháng 04/2007 đến tháng 8/2008: Chuyên viên Phòng tài chính – Công ty điện ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Hoàng Thị Thu Trang Bà Hoàng Thị Thu Trang 39 + Từ 1998 - 2002: Sinh viên trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Vũ Thị Kiều Vân Bà Vũ Thị Kiều Vân  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News