Công ty niêm yết

C47 Công ty Cổ phần Xây dựng 47
Chi tiết

Tiền thân của Công ty Cổ phần xây dựng 47 là Công ty xây dựng thủy lợi 7 được thành lập ngày 08/09/1975 theo Quyết định số 888 QĐ/TCCB của Bộ thuỷ lợi. Ngày 15/3/1993 Bộ thuỷ lợi ra Quyết định số 108 QĐ/TCCB-LĐ về việc thành lập lại Doanh nghiệp nhà nước Công ty xây dựng thuỷ lợi 7 trực thuộc Bộ thuỷ lợi.Ngày 03/02/1996 Công ty Xây dựng thủy lợi 7 được sát nhập vào Tổng Công ty Xây dựng 4 và đổi tên thành Công ty Xây dựng 47 theo quyết định số 119NN-TCCB/QĐ của Bộ Nông nghiệp & PTNT

Lịch sử hình thành

  • Tiền thân là Công ty Xây dựng Thủy lợi 7 được thành lập theo Quyết định 888 QĐ/TCCB ngày 08/09/1975 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi nay là Bộ NN & PTNT.
  • Đổi tên thành Công ty Xây dựng 47 theo quyết định số 119 NN-TCCB/QĐ ngày 03/02/1996 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.
  • Công ty cổ phần Xây dựng 47 là Doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá từ Công ty Xây dựng 47 thuộc Bộ NN & PTNT theo quyết định số 4411 QĐ/BNN-TCCB ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT.
  • Công ty cổ phần Xây dựng 47 chính thức hoạt động từ 01/07/2005 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4100258747 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Bình Định, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 02/08/2010 với số vốn điều lệ là 80.000.000 đồng (Tám mươi tỉ đồng)
  • Ngày 30/03/2011, cổ phiếu Công ty CP Xây dựng 47 (mã C47) chính thức giao dịch phiên đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM.

Ngành nghề kinh doanh

  • Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, dân dụng, công nghiệp và nhóm
    ngành phục vụ có liên quan.
  • Dịch vụ khách sạn, nhà hàng, du lịch và nhóm ngành phục vụ có liên quan.
  • Dạy nghề du lịch và xuất khẩu lao động
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Lương Am Ông Nguyễn Lương Am 64 Từ năm 2013 đến ngày 19 tháng 04 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Th...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Lê Trường Sơn Ông Lê Trường Sơn  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Văn Nho Ông Phạm Văn Nho 57 Từ năm 2013 đến ngày 19 tháng 04 năm 2018 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đặng Ngọc Căn Ông Đặng Ngọc Căn 62 Từ năm 1978 đến năm 2004 : Làm việc tại Công ty Xây dựng 47 nay là CTCP Xây Dựng...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Dương Minh Quang Ông Dương Minh Quang 45 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 01 tháng 06 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT độc lập Ông Tạ Nam Bình Ông Tạ Nam Bình  
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Nguyễn Quang Dũng Ông Nguyễn Quang Dũng  
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Trần Đức Dương Ông Trần Đức Dương   Từ ngày 07 tháng 05 năm 2018 đến ngày 11 tháng 08 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Dương Minh Quang Ông Dương Minh Quang 45 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 01 tháng 06 năm 2016 : Phó Tổng GĐ Công ty...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Đinh Tấn Dương Ông Đinh Tấn Dương 55 Từ ngày 19 tháng 04 năm 2014 đến ngày 04 tháng 04 năm 2018 : Phó Chủ tịch HĐQT C...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Xuân Cần Ông Nguyễn Xuân Cần  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phan Thanh Lân Ông Phan Thanh Lân   Từ tháng 06 năm 2016 đến ngày 04 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Hữu Hải Ông Nguyễn Hữu Hải  
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Phạm Văn Nho Ông Phạm Văn Nho 57 Từ năm 2013 đến ngày 19 tháng 04 năm 2018 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Thủy ...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Lương Đăng Hào Ông Lương Đăng Hào  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Trương Đình Du Ông Trương Đình Du 59 Từ năm 1979 đến năm 2004 : Làm việc tại Công ty Xây dựng 47 nay là CTCP Xây Dựng...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Trung Nam Ông Lê Trung Nam  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Nguyễn Quang Dũng Ông Nguyễn Quang Dũng  
Chi tiết...
 
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty