Công ty niêm yết

CEE Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII
Chi tiết
Ngày 05/04/2017: Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 1791/UBCKGSĐC của UBCKNN ngày 05/04/2017 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng. Tỷ lệ sở hữu của CII tại CII E&C giảm xuống từ 99,54% còn 49,00% vốn điều lệ CII E&C.Ngày 12/04/2017: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 77/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 41.500.000 cổ phiếu.
 

Lịch sử hình thành: 

- Năm 2000: Công ty Đầu tư & Kinh doanh Công trình Giao thông 565 được thành lập theo Quyết
định số 129/2000/QĐ-BGTVT ngày 18/01/2000 của Bộ Giao thông Vận tải.
- Năm 2005: Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần 565 theo Quyết định số 3222 ngày
31/08/2005 của Bộ Giao thông Vận tải và trong đó Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông
5 (Cienco 5) nắm giữ 30% vốn điều lệ.
- Năm 2007: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) trở thành cổ đông lớn nhất
nắm giữ 30% vốn điều lệ của Công ty, và Công ty Cổ phần 565 bắt đầu tham gia xây dựng các
công trình giao thông, hạ tầng do CII làm chủ đầu tư.
- Năm 2009: CII tăng tỷ lệ nắm giữ lên 49% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần 565.
Năm 2013: Công ty Cổ phần 565 trở thành công ty con của CII và tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.
Công ty chính thức đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) tập
trung hoạt động kinh doanh chính vào xây dựng hạ tầng giao thông.
- Năm 2014: CII E&C tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng. Vào tháng 10 năm 2014,
Công ty thực hiện mua lại 99,8% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cơ khí điện Lữ Gia từ Công ty Cổ
phần Đầu tư Cầu đường CII. Tuy nhiên, số cổ phần này sẽ được chuyển quyền sở hữu sau 3 năm
kể từ khi thanh toán mua cổ phần.
- Năm 2015: CII E&C thực hiện đầu tư mua lại 100% Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi (NQN) chuyên sản xuất vật liệu xây dựng
Năm 2016:
- Tháng 6 năm 2016, ban lãnh đạo Công ty quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu
Xây dựng CII E&C chuyên về kinh doanh vật liệu xây dựng. Vào tháng 8 năm 2016, CII E&C mua lại 100% Công ty TNHH Xây dựng – Công nghiệp và Thương mại Toàn Phát Thịnh, một công ty thành lập từ năm 2005 và đổi tên thành Công ty TNHH MTV Xây dựng Dân dụng CII E&C. Tháng 12 năm 2016, CII E&C tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 415 tỷ đồng thông
qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên Công ty.
- Ngày 01/01/2017: Công ty đã hoàn tất thủ tục để nhận chuyển nhượng 99,81% cổ phần của Công
ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia và Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia đã chính thức trở thành
công ty con của Công ty.
- Ngày 05/04/2017: Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng theo Công văn số 1791/UBCKGSĐC
của UBCKNN ngày 05/04/2017 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng. Tỷ lệ sở hữu
của CII tại CII E&C giảm xuống từ 99,54% còn 49,00% vốn điều lệ CII E&C.
- Ngày 12/04/2017: Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy Chứng nhận
Đăng ký Chứng khoán số 77/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 41.500.000
cổ phiếu.
Ngành nghề kinh doanh:
- Xây dựng hạ tầng
- Xây dựng dân dụng
- Lĩnh vực kinh doanh khác

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Lê Vũ Hoàng Ông Lê Vũ Hoàng 72 Từ tháng 12 năm 2001 đến ngày 25 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ ...
Chi tiết...
Phó Chủ tịch thường trực Ông Ngô Đình Thành Ông Ngô Đình Thành 42
Chi tiết...
Phó Chủ tịch thường trực Ông Phạm Vũ Thức Ông Phạm Vũ Thức 43 Từ ngày 06 tháng 09 năm 2013 đến ngày 10 tháng 03 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Quốc Bình Ông Lê Quốc Bình 46 Từ ngày 13 tháng 08 năm 2013 đến ngày 13 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phùng Văn Hiền Ông Phùng Văn Hiền 43 Từ ngày 10 tháng 03 năm 2018 đến ngày 11 tháng 09 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Ngô Đình Thành Ông Ngô Đình Thành 42
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phùng Văn Hiền Ông Phùng Văn Hiền 43 Từ ngày 10 tháng 03 năm 2018 đến ngày 11 tháng 09 năm 2018 : Tổng Giám đốc Công ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Tiến Đức Ông Phạm Tiến Đức  
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Trường Thanh Ông Nguyễn Trường Thanh 43
Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Bùi Xuân Phước Ông Bùi Xuân Phước 41
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Mai Hương Bà Nguyễn Thị Mai Hương 46 Từ 1993 – 1996: Kế toán tổng hợp Xí nghiệp Mặt hàng mới, thuộc Công ty XNK Thủy ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Văn Chính Ông Nguyễn Văn Chính  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Lê Thị Bé Mum Bà Lê Thị Bé Mum  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Bùi Xuân Phước Ông Bùi Xuân Phước 41
Chi tiết...
Dữ liệu đính kèm
Ngày công bố Mô tả Loại báo cáo Tải về
Tin tức công ty