company.listedcompany

C92 Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492
company.details

Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 là thành viên của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco4) thành lập ngày 2/6/1992.Ngày 19 tháng 11 năm 2007 Công ty chính thức niêm yết cổ phiểu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (Mã chứng khoán: C92). Ngành nghề kinh doanh: xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn...

 • Ngày 02/06/1992, Tổng Công ty XD CTGT 4 (Tổng Công ty) ra Quyết định số 56/QĐ/TCCB-LĐ thành lập Công trường I, là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty XD CTGT 4.
 • Ngày 16/01/1995, Công trường I được đổi tên là Xí nghiệp Công trình I hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty. Ngày 30/8/1997, Xí nghiệp Công trình I được đổi tên là Công ty Công trình Giao thông 492 theo Quyết định số 172/QĐ/TCCB-LĐ của Tổng Công ty XD CTGT 4.
 • Ngày 28/09/1998, Công ty được chuyển thành Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập theo Quyết định số 2448/1998/QĐ/BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
 • Ngày 05/02/2002, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải công nhận Công ty Công trình giao thông 492 xếp hạng lên Doanh nghiệp Nhà nước hạng I.
 • Ngày 29/04/2004, Bộ Giao thông Vận tải ra Quyết định số 1227/QĐ-BGTVT chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Công trình giao thông 492 thành Công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 492 (ECOJCOM 492) thuộc Tổng công ty XD CTGT 4 có sự chi phối của Nhà nước, là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập.
 • Ngày 14/02/2005, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Xây dựng Công trình Giao thông 492 và thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
 • Ngày 19/11/2007, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 chính thức giao dịch 1,2 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cp) trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán là C92.
 • Ngày 10/7/2010, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 4 số 2900329305.
 • Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thuỷ lợi
 • Đầu tư xây dựng công trình giao thông theo hình thức BOT, BT
 • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn
 • Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị giao thông vận tải
 • Xây dựng đường dây và trạm điện đến 35KV
 • Thí nghiệm vật liệu xây dựng
 • Kinh doanh bất động sản
 • Kinh doanh dịch vụ thương mại

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Anh Hưng Ông Nguyễn Anh Hưng 45 Từ tháng 07 năm 2009 đến tháng 04 năm 2010 : Giám đốc điều hành Công ty CP XD&ĐT...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Đình Lục Ông Nguyễn Đình Lục 51 Từ tháng 04 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010 : Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng ban...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Cảnh Tùng Ông Nguyễn Cảnh Tùng 45 Từ ngày 13 tháng 04 năm 2013 đến ngày 20 tháng 04 năm 2014 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Đinh Quốc Hùng Ông Đinh Quốc Hùng 55 1988-2001: Cán bộ nhà máy cơ khí Vinh 2001-2002: Cán bộ phòng VTTB - Công ty CP ...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Nguyễn Anh Hưng Ông Nguyễn Anh Hưng 45 Từ tháng 07 năm 2009 đến tháng 04 năm 2010 : Giám đốc điều hành Công ty CP XD&ĐT...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Đình Lục Ông Nguyễn Đình Lục 51 Từ tháng 04 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010 : Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng ban...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Nguyễn Cảnh Tùng Ông Nguyễn Cảnh Tùng 45 Từ ngày 13 tháng 04 năm 2013 đến ngày 20 tháng 04 năm 2014 : Thành viên BKS Công...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Nguyễn Đình Nông Ông Nguyễn Đình Nông 53 Từ năm 2001 đến tháng 04 năm 2010 : Nhân viên kế toán Công ty CP CP XD&ĐT 492
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Lê Linh Ông Lê Linh  
Chi tiết...
Thành viên BKS Ông Nguyễn Chí Thông Ông Nguyễn Chí Thông  
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews