company.listedcompany

CTT CTCP Chế tạo máy Vinacomin
company.details

Công ty cổ phần chế tạo máy Vinacomin tiền thân là nhà máy cơ khí trung tâm Cẩm Phả. Trong quá trình phát triển và định hướng chiến lược của VMC, mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh để trở thành một địa chỉ tin cậy của mọi khách hàng luôn được VMC đặt lên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững.

Tiền thân của Công ty là Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm phả được thành lập ngày 23 tháng 7 năm 1968 theo Quyết định số 739 QĐ/KB2 ngày 23/07/1968 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng. Theo Thông báo số 143/TB ngày 5/5/1993 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập lại Công ty Cơ khí mỏ, Bộ Năng lượng có quyết định số 468 NL/TCCB-LĐ ngày 30/06/1993 về việc thành lập lại Nhà máy Cơ khí Trung tâm Cẩm Phả thuộc Công ty Cơ khí mỏ.
 Sau khi sát nhập trở lại Tổng Công ty Than Việt nam theo quyết định số 28/2001/QĐ-BCN ngày 23/05/2001 của Bộ Công nghiệp, ngày 12/5/2004, Công ty được đổi tên thành Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo Máy Than Việt Nam. Công ty được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 3675/QĐ-BCN ngày 19/12/2006 của Bộ Công nghiệp. Công ty đã họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty vào ngày 28/02/2008 và được cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2008. 
Ngày 12/4/2009, Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 

Công ty hiện đang hoạt động chủ yếu ở 02 lĩnh vực sau:
  •  Sản xuất cơ khí: sửa chữa các loại thiết bị công nghệ của các mỏ lộ thiên, hầm lò, các nhà máy sàng tuyển, thiết bị vận tải; chế tạo một phần phụ tùng hoặc cụm phụ tùng để thay thế và chế tạo một số loại thiết bị phục vụ khai thác, sàng tuyển và vận tải than. 
  • Sản xuất và dịch vụ khác: bao gồm xây dựng cơ bản tự làm và vật liệu xây dựng, kinh doanh vật tư thiết bị, sản xuất khí Ôxy và Ni tơ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Tứ Ông Nguyễn Văn Tứ 55
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Anh Chung Ông Nguyễn Anh Chung 38 2006 – 2008 Kế toán tổng hợp Hợp tác xã vận tải Miếu Môn 2008 – 2009 Chuyên viê...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Bùi Xuân Hạnh Ông Bùi Xuân Hạnh 55 12/1986 – 11/1996 Cán bộ Phòng Kế hoạch, phòng SXKD – Nhà máy CKTT Cẩm Phả 12/19...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Phạm Minh Tuấn Ông Phạm Minh Tuấn 55 Từ ngày 01 tháng 06 năm 2016 đến ngày 08 tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT Tổn...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Viết Sự Ông Lê Viết Sự 52 Đến ngày 30 tháng 05 năm 2016 : Thành viên HĐQT CTCP Chế tạo máy Vinacomin
Chi tiết...
Phụ trách quản trị Ông Nguyễn Quang Huy Ông Nguyễn Quang Huy 55
Chi tiết...
Thư ký HĐQT Ông Phạm Minh Tuấn Ông Phạm Minh Tuấn 55 Từ ngày 01 tháng 06 năm 2016 đến ngày 08 tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT Tổn...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Giám đốc Ông Phạm Minh Tuấn Ông Phạm Minh Tuấn 55 Từ ngày 01 tháng 06 năm 2016 đến ngày 08 tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT Tổn...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Bùi Xuân Hạnh Ông Bùi Xuân Hạnh 55 12/1986 – 11/1996 Cán bộ Phòng Kế hoạch, phòng SXKD – Nhà máy CKTT Cẩm Phả 12/19...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Tăng Bá Khang Ông Tăng Bá Khang 49 12/1994 – 3/1997 Công nhân – Công ty Than Cao Sơn 4/1997 – 1/2006 Cán bộ kỹ thuậ...
Chi tiết...
Phó Giám đốc Ông Lê Viết Sự Ông Lê Viết Sự 52 Đến ngày 30 tháng 05 năm 2016 : Thành viên HĐQT CTCP Chế tạo máy Vinacomin
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Phạm Thu Hương Bà Phạm Thu Hương 49 10/1990 - 3/1998 Nhân viên - Cửa hàng Giới thiệu sản phẩm - Nhà máy Cơ khí Trung...
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Hoàng Mạnh Hùng Ông Hoàng Mạnh Hùng 54 01/1988 – 10/1998 Nhân viên - Nhà máy Đại tu ô tô Cẩm Phả 11/1998 – 5/2001 Chuyê...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Chu Thị Việt Trung Bà Chu Thị Việt Trung 45 02/1995 - 4/2013 Nhân viên Phòng Tổ chức lao động - Công ty cổ phần Chế tạo máy ...
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  
Chi tiết...

VỊ TRÍ KHÁC

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Ông Phạm Minh Tuấn Ông Phạm Minh Tuấn 55 Từ ngày 01 tháng 06 năm 2016 đến ngày 08 tháng 09 năm 2016 : Thành viên HĐQT Tổn...
Chi tiết...
Thư ký công ty Ông Nguyễn Quang Huy Ông Nguyễn Quang Huy 55
Chi tiết...
company.attachfile
companies.companyfiles.fields.publishon companies.companyfiles.fields.title companies.companyfiles.fields.companyfiletype companies.companyfiles.fields.download
company.news.companynews