Company list

FUCVREIT Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam
Details
Giới thiệu chung
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ Quỹ số 22/GCN-UBCK ngày 20/05/2016 (đính kèm tại Phụ lục 2)
- Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ đầu tư bất động sản số 22/GCN-UBCK ngày 29/06/2016 do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp (đính kèm tại Phụ lục 3)
Quá trình thành lập Quỹ
Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng theo giấy chứng nhận số 22/GCN-UBCK ngày 20/05/2016 và được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ số 22/GCN-UBCK ngày 29/06/2016 do UBCKNN cấp.
Quỹ TC REIT là Quỹ đầu tư đại chúng dạng đóng thực hiện chào bán chứng chỉ Quỹ ra công chúng được công ty quản lý Quỹ quản lý trong suốt thời hạn hoạt động, trừ trường hợp Quỹ được chuyển giao cho công ty quản lý Quỹ khác quản lý hoặc bị giải thể trước hạn theo quyết định của Đại hội Nhà đầu tư.
Thời gian hoạt động của Quỹ là không xác định để từ ngày UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động.
Quy mô vốn điều lệ của Quỹ là 50 (năm mươi) tỷ đồng. Trong đó, Quỹ tiến hành huy động vốn ban đầu tư ngày 23/05/2016 và kết thúc đợt huy động vào ngày 13/06/2016 với tổng vốn huy động lần đầu được từ công chúng là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ đồng chẵn) tương ứng với số lượng chứng chỉ Quỹ là 5.000.000 (năm triệu) đơn vị Quỹ.
Sau đây là kết quả huy động vốn ban đầu cho Quỹ TC REIT:
- Tên Quỹ phát hành: Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam
- Loại hình Quỹ: Quỹ đại chúng dạng đóng
- Mệnh giá: 10.000 đồng (mười nghìn đồng Việt Nam)
- Tổng số lượng chứng chỉ Quỹ thực tế phân phối: 5.000.000 (năm triệu) đơn vị Quỹ
- Tổng giá trị thực tế huy động (trừ các loại phí liên quan đến phát hành): 50.000.000.000
(năm mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Ngày phát hành: 20/05/2016
- Ngày kết thúc huy động vốn: 13/06/2016
- Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành 
- Tài khoản nộp tiền: 122.11.00.000284.9 – tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Thành 
Báo cáo kết quả huy động vốn đã được ngân hàng giám sát xác nhận và đệ trình UBCKNN
Tính chất và thời gian hoạt động của Quỹ:
- Thời gian hoạt động của Quỹ là không xác định. Thay đổi về thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư.
- Quỹ chính thức bắt đầu hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ. Thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ kết thúc ngay sau khi Quỹ bị giải thể theo quyết định của Đại hội nhà đầu tư hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Ông Nguyễn Xuân Minh Ông Nguyễn Xuân Minh 48 Từ năm 2007 đến năm 2012 : Chuyên viên cố vấn cao cấp - VPDD Vietnam Asset Manag...
Chi tiết...
Thành viên Ban đại diện Quỹ Ông Đặng Thế Đức Ông Đặng Thế Đức   Cử nhân Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Chứng chỉ tốt nghiệp sau đại học, Trường L...
Chi tiết...
Thành viên Ban đại diện Quỹ Bà Đỗ Tú Anh Bà Đỗ Tú Anh   Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Columbia Southern Hơn 22 năm kinh nghiệm làm...
Chi tiết...

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Kế toán trưởng Bà Phan Thị Thu hằng Bà Phan Thị Thu hằng  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News