Company list

FUCTVGF1 Quỹ Đầu tư tăng trưởng TVAM
Details
Giới thiệu về Quỹ TVGF:
Quỹ TVGF được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 110/GCN-UBCK ngày 29/12/2015 và Tổng vốn huy động được là 150 tỷ đồng tương ứng với 15.000.000 đơn vị quỹ. Ngày 20/05/2016, Quỹ TVGF được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ đại chúng số 21/GCN-UBCK với thời hạn hoạt động của Qũy là 05 năm. Vào ngày 09/12/2016, SGDCK TP.HCM đã cấp Quyết định niêm yết số 489/QĐ-SGDHCM cho phép chứng chỉ quỹ TVGF niêm yết trên SGDCK TP.HCM.
Lĩnh vực ngành nghề dự định đầu tư:
Quỹ đầu tư vào các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm;
Các lĩnh vực đầu tư cụ thể: Quỹ sẽ tìm cách phát triển một danh mục đầu tư đa dạng và cân bằng, tập trung vào các ngành có tiềm năng tăng trưởng cao hoặc trong lĩnh vực có tính phòng thủ bao gồm nhưng không giới hạn như sau:
- Dược phẩm & Chăm sóc sức khỏe
- Nông nghiệp
- Thủy sản
- Bất động sản & cơ sở hạ tầng
- Dịch vụ xây dựng
- Vật liệu xây dựng
- Hàng tiêu dùng
- Dịch vụ tài chính (bảo hiểm, chứng khoán....)
- Năng lượng
- Công nghiệp
- Giao thông vận tải & kho vận hậu cần
- Công nghệ thông tin/Viễn thông
- Ngân hàng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch Ban đại diện Quỹ Ông Nguyễn Văn Ngọc Ông Nguyễn Văn Ngọc  
Chi tiết...
Thành viên Ban đại diện Quỹ Bà Đinh Thị Thanh Hường Bà Đinh Thị Thanh Hường  
Chi tiết...
Thành viên BĐD Quỹ Ông Nguyễn Hữu Duy Ông Nguyễn Hữu Duy  
Chi tiết...
Thành viên BĐD Quỹ Bà Nguyễn Thị Anh Tú Bà Nguyễn Thị Anh Tú  
Chi tiết...
Thành viên BĐD Quỹ Ông Lại Hải Hồng Ông Lại Hải Hồng  
Chi tiết...

BAN KIẾM SOÁT

Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKS Bà Lại Hải Hoa Bà Lại Hải Hoa  
Chi tiết...
Kiểm soát viên Bà Nguyễn Thị Hoạt Bà Nguyễn Thị Hoạt  
Chi tiết...
Attach Files
Date Title Type Download
News