APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ

22/07/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 SGH CTCP Khách sạn Sài Gòn
2 SDU CTCP đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà

 

Lý do: chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 22/07/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG