APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ AAT

15/04/2024 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
AAT Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa 15/04/2024

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG