APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ C32 / C47 / CRE / FCN / FIT / ICT / KPF / PTB / TLD

02/04/2024 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
C32
Công ty Cổ phần CIC39 02/04/2024
2 C47 Công ty cổ phần Xây dựng 47 02/04/2024
3 CRE Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 02/04/2024
4 FCN Công ty cổ phần FECON 02/04/2024
5 FIT Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 02/04/2024
6 ICT Công ty cổ phần Viễn thông – Tin học Bưu điện 02/04/2024
7 KPF Công ty Cổ phần Đầu tư tài sản KOJI 02/04/2024
8 PTB Công ty cổ phần Phú Tài 02/04/2024
9 TLD Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long 02/04/2024

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG