APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ CAV

19/06/2024 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
CAV
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam 19/06/2024

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG