APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ DQC / MDG

29/03/2024 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
DQC
Công ty Cổ phần Tập đoàn Điện Quang 29/03/2024
2 MDG Công ty cổ phần Miền Đông 29/03/2024

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG