APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - FRT và ASG

10/08/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
FRT
ng ty Cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT 10/08/2023
2 ASG Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG
10/08/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG