APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ HDA / L18

05/04/2024 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
HDA
Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á 05/04/2024
2 L18 Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 18 05/04/2024

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG