APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ HLD

05/07/2024 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
HLD
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND 05/07/2024

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG