APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - HSG & THI

31/05/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1 HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
31/05/2023
2
THI
Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện
31/05/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG