APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - HVX & HT1

16/08/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
HVX
ng ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân
16/08/2023
2 HT1 Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên
16/08/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG