APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - L14

17/08/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 L14 Công ty Cổ phần Licogi 14

 

Lý do: lợi nhuận sau thuế 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Licogi 14 tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - chi nhánh Hà Nội là số âm./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 19/08/2022

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG