APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - MST / LCD / HTP

13/04/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1 MST Công ty Cổ phần Đầu tư MST
13/04/2023
2
LCD
Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ Điện
13/04/2023
3
HTP
Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát 13/04/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG