APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ QCG

14/09/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
QCG
Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai
14/09/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG