APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ SAV

18/03/2024 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
SAV
Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế & XNK SAVIMEX 18/03/2024

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG