APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ SDG/ DDG/ AAV

06/09/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
SDG
Công ty Cổ phần Kinh Sadico Cần Thơ
06/09/2023
2
DDG
Công ty Cổ phần  Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập khẩu Đông Dương
06/09/2023
3
AAV
Công ty Cổ phần  AAV Group
06/09/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG