APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - SPM & TPC

17/08/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
SPM
ng ty Cổ phần SPM
17/08/2023
2 TPC Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng
17/08/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG