APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - SRA / CVN / VMC

20/09/2022 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Lý do
Thời gian áp dụng
1 SRA Công ty Cổ phần SARA Việt Nam
Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin./.
20/09/2022
2
CVN
Công ty Cổ phần Vinam
Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin./.
20/09/2022
3
VMC
Công ty Cổ phần Vimeco
Tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin./. 20/09/2022

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG