APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ - VCA

14/02/2023 -

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG THÔNG BÁO

Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty
1 VCA CTCP Thép VICASA - VNSTEEL

 

Lý do: Lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là số âm ./.

Thời gian áp dụng: từ ngày 14/02/2023