APG: CÔNG BỐ LOẠI CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC KÝ QUỸ VNF / VTC

07/09/2023 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ loại các mã chứng khoán dưới đây ra khỏi danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
VNF
Công ty Cổ phần Vinafreight
07/09/2023
2
VTC
Công ty Cổ phần  Viễn Thông VTC
07/09/2023

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG