APG: CÔNG BỐ THÊM MÃ CHỨNG KHOÁN VÀO DANH MỤC KÝ QUỸ CII

02/05/2024 -
Công ty CP Chứng khoán APG sẽ thêm các mã chứng khoán dưới đây vào danh mục giao dịch ký quỹ tại APG:

STT Mã chứng khoán Tên công ty Thời gian áp dụng
1
CII Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM 02/05/2024

 

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN APG