APG: Thông báo ngày chốt danh sách để tổ chức lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát

14/03/2023 -

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để tổ chức lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát, theo Công văn số 52/2023/CV-APG ngày 14/03/2023. (Chi tiết đính kèm)

APG: Thông báo ngày chốt danh sách để tổ chức lấy ý kiến trái chủ bằng văn bản - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát