APG: THÔNG BÁO TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ GIAO DỊCH LÔ CHẴN

31/12/2020 -

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai điều chỉnh đơn vị giao dịch lô chẵn bắt đầu từ ngày thứ Hai, 04/01/2021. Công ty Cổ phần chứng khoán APG xin thông báo tới nhà đầu tư nội dung như sau:

Sửa đổi khoản a Mục 3 Quy định thời gian giao dịch, biên độ giao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 67/QĐ-SDGHCM ngày 02 tháng 03 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:

"a. Lô chẵn: 

- Đơn vị giao dịch lô chẵn: 100 Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền.

- Mỗi lệnh giao dịch lô chẵn không được vượt quá khối lượng tối đa 500.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng,  chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền."

Tài liệu đính kèm:

QD sua doi quy dinh thoi gian giao dich, bien do, don vi.pdf