HOSE: Bản báo cáo bộ chỉ số HOSE-Index (ngày cập nhật 30/06/2021)

14/07/2021 - Huy

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Bản báo cáo chỉ số (ngày cập nhật 30/06/2021) như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm:

20210714_Form_Factsheet_MCIndices_VN_T07.2021.pdf

20210714_Form_Factsheet_Sector_VN_T07.2021.pdf