HOSE: Số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (16/07/2021)

16/07/2021 - Huy

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm) như sau:

Tập tin đính kèm

20210716_Thông tin về số liệu sở hữu của NĐT nước ngoài ngày 1672021.pdf