Phân loại trái phiếu

14/08/2019 -

1. Theo chủ thể phát hành

 
Trái phiếu chính phủ Bao gồm trái phiếu của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phát hành trong nước và quốc tế
Trái phiếu địa phương Trái phiếu do các chính quyền địa phương phát hành
Trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu do các công ty phát hành
Trái phiếu công trình Trái phiếu do một Ban quản lý dự án lập ra để huy động vốn đầu tư cho một công trình nào đó và có kế hoạch thu hồi vốn cụ thể

2. Theo thời gian đáo hạn

  • Trái phiếu ngắn hạn: trái phiếu có thời gian đáo hạn không quá 5 năm
  • Trái phiếu trung hạn: trái phiếu có thời gian đáo hạn từ 5 năm đến 7 năm
  • Trái phiếu dài hạn: trái phiếu có thời gian đáo hạn trên 7 năm

3. Theo hình thức trái phiếu

 
Trái phiếu coupon
(Trái phiếu có lãi suất cố định)
Là trái phiếu được thanh toán tiền lãi cố định hàng kỳ trả lãi cho đến ngày đáo hạn
Trái phiếu có lãi suất thả nổi
(Trái phiếu có lãi suất biến đổi)
Là trái phiếu có lãi suất biến đổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu + mức chênh lệch
Trái phiếu chiết khấu
(Trái phiếu zero coupon)
Là trái phiếu không được trả lãi (coupon) định kỳ, thay vào đó, trái phiếu được bán ở mức giá chiết khấu

4. Theo mức độ đảm bảo thanh toán của tổ chức phát hành

5. Theo góc độ trả nợ, hoàn vốn cho nhà đầu tư

  • Trái phiếu có thể mua lại
  • Trái phiếu không thể mua lại

6. Theo góc độ chuyển đổi