Thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu F88CH2324003 để thực hiện đăng ký VSDC và HNX

02/04/2024 -

Thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu F88CH2324003 để thực hiện đăng ký VSDC và HNX (Chi tiết file đính kèm)./.

Thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu F88CH2324003 để thực hiện đăng ký VSDC và HNX