Thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu F88CH2324003 để thực hiện trả lãi lần 1 ngày 29/03/2024

27/03/2024 -

Thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu F88CH2324003 để thực hiện trả lãi lần 1 ngày 29/03/2024 (Chi tiết file đính kèm)./.

Thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu F88CH2324003 để thực hiện trả lãi lần 1 ngày 29/03/2024